Noordhoff Uitgevers

Management & Organisatie – 10e druk

Hieronder kunt u de uitwerkingen downloaden van alle 33 cases die in het caseboek zijn opgenomen. Het verdient de aanbeveling om eerst de handleiding bij de uitwerkingen te lezen. Daarnaast is er een samenvattend overzicht van de relatie tussen de cases en de onderdelen van de leerstof uit de hoofdstukken en de paragrafen uit het hoofdboek Management & Organisatie: theorie en praktijk.

Handleiding
Als vertrekpunt bij de uitwerkingen zijn steeds de bij de cases gevoegde discussievragen gekozen. Deze zijn in de uitwerkingen soms in combinatie behandeld, wanneer in een bepaald geval verschillende facetten van eenzelfde thema of probleem in de afzonderlijke vraagstelling werden geaccentueerd.
Bij de uitwerking is steeds op hoofdpunten de aansluiting aangegeven met bijbehorende hoofdstukken en paragrafen uit Management & Organisatie: theorie en toepassing. In bepaalde gevallen zijn bronnen vermeld, die bij diepgaande uitwerking van een case voor raadpleging en verdere studie in aanmerking komen. Op sommige plaatsen is als voorbeeld aangegeven op welke wijze eventueel extra studieopdrachten kunnen worden gegeven om de zelfwerkzaamheid van de student nog te bevorderen, maar vooral ook om de herkenbaarheid van de problematiek te vergroten.
Verder wordt in een enkel geval de suggestie gedaan om bij de behandeling van een case een rollenspel in te bouwen om zo de problematiek vanuit verschillende standpunten en gezichtshoeken aan de orde te stellen, uit te diepen en te verduidelijken.Ten behoeve van de voor rollenspel gebruikte cases 29 en 30 zijn rolteksten opgenomen, en enige achtergrondinformatie voor de spelers. Het verdient aanbeveling allereerst de aanwijzingen voor het hanteren van de rollenspelmethode bij 29A te lezen.

Bij de bespreking van de vraagstelling bij en de uitwerking van de verschillende probleemgevallen is niet alleen gekozen voor de invalshoek van waaruit een manager opereert, maar is ook uitdrukkelijk gekozen voor de optiek van waaruit een organisatie-adviseur werkt. De in dit opzicht in het ‘Voorwoord’ en ‘Ten geleide’ bij het caseboek uiteengezette ‘filosofie’ van werken is bij de uitwerking van de cases in de praktijk gebracht.

In het ‘Voorwoord’ en ‘Ten geleide’ van het caseboek is reeds uitvoerig ingegaan op de bedoeling van de casebehandeling als didactisch hulpmiddel. Dit is destijds met opzet gedaan om dit bij uw studenten in discussie te kunnen brengen, alvorens hen daadwerkelijk tot de casebehandeling aan te zetten.

Uitwerkingen
Hierna kunt u de uitwerkingen van de cases downloaden.

Examencases