Praktisch Europees recht - 1e druk 2012
Begrippentrainer


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Amenderen
Draai om
Een wijziging in een wetsvoorstel aanbrengen.
Draai om
Betalingsverkeer
Draai om
Overmakingen in het kader van betalingen voor goederen en diensten (tegenhanger: kapitaalverkeer).
Draai om
Concurrerende producten
Draai om
Producten die niet gelijksoortig zijn, maar wel in concurrentie met elkaar staan.
Draai om
DAEB
Draai om
Dienst van Algemeen Economisch Belang.
Draai om
De-minimisuitzondering
Draai om
Als staatssteun of een marktaandeel niet voldoet aan de minimumvoorwaarden van deze uitzondering dan is het niet merkbaar op de interne markt.
Draai om
Derde landen
Draai om
Staten die geen lid zijn van de Europese Unie.
Draai om
Derdelander
Draai om
Persoon die niet uit één van de lidstaten van de EU afkomstig is.
Draai om
Diensten
Draai om
Dienstverrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden. Diensten omvatten met name werkzaamheden van a) industriële aard, b) commerciële aard, c) het ambacht en d) de vrije beroepen.
Draai om
Directe discriminatie
Draai om
Een maatregel of voorschrift maakt onderscheid op basis van nationaliteit (zie maatregel met onderscheid) (tegenhanger: indirecte discriminatie).
Draai om
Directe werking
Draai om
Burgers kunnen zonder tussenstap beroep doen op Europese wetgeving.
Draai om
Directoraat-Generaal
Draai om
Europees ministerie
Draai om
Discretionaire bevoegdheid
Draai om
De rechter of de nationale wetgever heeft een beoordelingsmarge bij het interpreteren of omzetten van Europees recht.
Draai om
Drempelwerking
Draai om
Het is moeilijker of onmogelijk om een markt te betreden voor ondernemingen uit andere lidstaten.
Draai om
Economisch actief
Draai om
Personen die een economische activiteit uitoefenen, dat wil zeggen werknemers, zelfstandig ondernemers enzovoort.
Draai om
Economisch inactief
Draai om
Personen die geen economische activiteit uitoefenen, dat wil zeggen studenten, gepensioneerden enzovoort.
Draai om
EU-burger
Draai om
Eenieder die de nationaliteit van een van de lidstaten van de EU bezit.
Draai om
Europese Centrale Bank
Draai om
De Europese instelling die toeziet op de monetaire unie.
Draai om
Evenredigheidsbeginsel
Draai om
Het te bereiken doel en de daarvoor in te zetten middelen zijn in evenwicht met elkaar.
Draai om
Exclusieve afname
Draai om
Een onderneming is verplicht om alleen de producten van een bepaalde fabrikant af te nemen.
Draai om
Gelijksoortige producten
Draai om
Producten die dezelfde objectieve eigenschappen hebben en voldaan aan dezelfde behoeften van de consument.
Draai om
Goederen
Draai om
Alle op geld waardeerbare zaken die het voorwerp kunnen zijn van handelstransacties (zie tevens producten).
Draai om
Grensoverschrijdend aspect
Draai om
Meerdere lidstaten van de EU zijn betrokken bij een casus (tegenhanger: zuiver interne aangelegenheid).
Draai om
Groepsvrijstelling
Draai om
Verordeningen waarin de Commissie criteria heeft vastgelegd voor uitzonderingen op art. 101 VWEU.
Draai om
Hardcore-kartel
Draai om
Een overeenkomst tussen ondernemingen die het doel heeft om de mededinging te verstoren.
Draai om
Harmonisatie/harmoniseren
Draai om
De wetgeving van de lidstaten wordt door middel van Europese wetgeving (verordeningen, richtlijnen enzovoort) in overeenstemming met elkaar gebracht.
Draai om
Heffingen van gelijke werking
Draai om
In- en uitvoerrechten die niet expliciet de naam of vorm van een inof uitvoerrecht aannemen, maar die per saldo wel hetzelfde effect hebben (afgekort als HGW).
Draai om
Horizontaal effect
Draai om
Het beroep op Europees recht van een burger ten opzichte van de overheid heeft ook gevolgen voor een andere burger.
Draai om
Horizontale directe werking
Draai om
Een burger kan zich ten opzichte van een andere burger beroepen op Europees recht.
Draai om
Horizontale overeenkomst
Draai om
Een overeenkomst tussen ondernemingen die met elkaar concurreren.
Draai om
Implementatietermijn
Draai om
Periode waarbinnen een richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving.
Draai om
Implementeren
Draai om
Nationale wetgeving aanpassen aan de bepalingen van een richtlijn (zie tevens omzetten).
Draai om
Indirecte discriminatie
Draai om
Een maatregel of voorschrift heeft een discriminerend effect (zie tevens maatregel zonder onderscheid) (tegenhanger: directe discriminatie).
Draai om
Intergouvernementele organisatie
Draai om
Een samenwerkingsverband van staten.
Draai om
Invoerquotum
Draai om
Een maximum dat wordt gesteld aan de invoer van een bepaald product.
Draai om
Kapitaalverkeer
Draai om
Overmakingen in verband met investeringen (tegenhanger: betalingsverkeer).
Draai om
Loyale samenwerking
Draai om
Lidstaten mogen niets doen wat strijdig is met het Verdrag en moeten trouw alle verplichtingen uitvoeren die uit Europees recht voortvloeien.
Draai om
Maatregel met onderscheid
Draai om
Een maatregel of voorschrift maakt onderscheid op basis van nationaliteit.
Draai om
Maatregel zonder onderscheid
Draai om
Een maatregel of voorschrift heeft een discriminerend effect.
Draai om
Maatregel van algemeen economisch beleid
Draai om
Een algemeen geldende maatregel die het doel heeft om de economie te bevorderen.
Draai om
Maatregelen van gelijke werking
Draai om
Een maatregel die niet expliciet de invoer, uitvoer of doorvoer van producten beperkt, maar die in de praktijk wel dit effect heeft.
Draai om
Markttoetredingstoets
Draai om
Er wordt onderzocht of de toegang van buitenlandse producten tot de nationale markt door een maatregel wordt belemmerd.
Draai om
Ngo
Draai om
Non governemental organisation oftewel een internationale organisatie met een ideëel doel waarvan staten geen lid kunnen zijn.
Draai om
Nietig
Draai om
Er is nooit een overeenkomst tot stand gekomen.
Draai om
Non-tarifaire belemmeringen
Draai om
Belemmeringen in het vrij verkeer van goederen waarbij geen geldelijke last wordt opgelegd.
Draai om
Omgekeerde discriminatie
Draai om
Nationale marktdeelnemers worden in vergelijking met buitenlandse marktdeelnemers ongunstiger behandeld.
Draai om
Omzetten
Draai om
Nationale wetgeving aanpassen aan de bepalingen van een richtlijn (zie tevens implementeren).
Draai om
Onderneming
Draai om
Elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm of de wijze van financiering.
Draai om
Onvoorwaardelijk
Draai om
Een bepaling hoeft niet uitgewerkt te worden in nadere regelgeving.
Draai om
Oorsprongslandbeginsel
Draai om
De voorschriften van de lidstaat van oorsprong zijn leidend bij het beoordelen van de vraag of een persoon, goed of dienst tot het grondgebied van een lidstaat toegelaten moet worden.
Draai om
Prejudiciële procedure
Draai om
Procedure waarbij de nationale rechter een rechtsvraag kan stellen aan het Europees Hof van Justitie.
Draai om
Primair Europees recht
Draai om
De Europese verdragen.
Draai om
Producten
Draai om
Alle op geld waardeerbare zaken die het voorwerp kunnen zijn van handelstransacties (zie tevens goederen).
Draai om
Producteisen
Draai om
Eisen die aan een product worden gesteld, zoals eisen met betrekking tot de verpakking, het productieproces, de samenstelling, het gewicht, de vorm of benaming van een product (tegenhanger: verkoopmodaliteiten).
Draai om
Proportionaliteitsbeginsel
Draai om
Het te bereiken doel en de daarvoor in te zetten middelen zijn in evenwicht met elkaar.
Draai om
Protectionisme
Draai om
Beleid van de overheid die de nationale economie beschermt.
Draai om
De Raad
Draai om
De Raad van de Europese Unie.
Draai om
Rechtstreekse werking
Draai om
Burgers kunnen zonder tussenstap beroep doen op Europese wetgeving.
Draai om
Relevante markt
Draai om
De relevante markt bestaat uit de productmarkt en de geografische markt. Aan de hand hiervan wordt het marktaandeel bepaald.
Draai om
Rule of reason
Draai om
Een uitzondering op het vrij verkeer is toegestaan indien er sprake is van een dwingende eis van algemeen belang, die redelijk is.
Draai om
Secundair Europees recht
Draai om
Verordeningen, besluiten, richtlijnen, aanbevelingen en adviezen.
Draai om
Selectieve distributie
Draai om
Een onderneming selecteert op basis van objectieve criteria zijn afnemers.
Draai om
Selectiviteitseis
Draai om
Een maatregel geldt niet in het algemeen, maar is bestemd voor een specifieke onderneming of groep.
Draai om
SSNIP-test
Draai om
Small but Significant Non-transitory Increase in Price; een marginale prijsverhoging.
Draai om
Staatsmiddelen
Draai om
Geld dat van het budget van de overheid afkomstig is.
Draai om
Stand - stillbepaling
Draai om
De situatie is bevroren. Er mag pas steun verleend worden als de Commissie toestemming heeft verleend.
Draai om
Supranationale organisatie
Draai om
Een internationale organisatie waarbij de lidstaten een gedeelte van hun soevereiniteit hebben overgedragen.
Draai om
Tarifaire belemmeringen
Draai om
Belemmeringen in het vrij verkeer van goederen waarbij een geldelijke last wordt opgelegd.
Draai om
Typische overheidstaak
Draai om
Diensten die alleen door de overheid uitgevoerd mogen worden.
Draai om
Unanimiteit
Draai om
Bij een stemming stemt geen enkel lidstaat tegen een voorstel.
Draai om
Uniforme uitleg
Draai om
Het Europees recht moet in alle lidstaten op dezelfde manier worden uitgelegd.
Draai om
Universele dienst
Draai om
Een dienst waarvan iedereen in staat moet zijn om er gebruik van te maken.
Draai om
Verkoopmodaliteiten
Draai om
Eisen die geen verband houden met de eigenschappen van het product zelf, maar die betrekking hebben op de verhandeling ervan (tegenhanger: producteisen).
Draai om
Verticale directe werking
Draai om
Een burger kan zich ten opzichte van de overheid beroepen op Europees recht.
Draai om
Verticale overeenkomst
Draai om
Een overeenkomst tussen ondernemingen die in dezelfde bedrijfskolom werkzaam zijn.
Draai om
Volkomen concurrentie
Draai om
Op een transparante markt kunnen consumenten kiezen uit verschillende aanbieders. Door de concurrentie blijft de prijs laag en de kwaliteit hoog.
Draai om
Wederzijdse erkenning
Draai om
In alle sectoren waar er geen harmonisatie op Europees niveau heeft plaatsgehad, is elke lidstaat verplicht de wetgeving van andere lidstaten te erkennen en toe te passen, zelfs in gevallen waarin de eigen nationale wetgeving andere voorschriften bevat.
Draai om
Werknemer
Draai om
Iemand die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag werkzaamheden verricht en als tegenprestatie een beloning ontvangt. Het moet gaan om reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst, die niet van zo geringe omvang is dat het om louter marginale en bijkomstige werkzaamheden gaat.
Draai om
Zijdelingse bescherming
Draai om
Een hogere belasting op het ene goed beschermt het andere goed.
Draai om
Zuiver interne aangelegenheid
Draai om
Binnenlandse situatie. De feiten spelen zich slechts binnen één enkele lidstaat af (tegenhanger: grensoverschrijdend aspect).
Draai om
Vorige  van  Volgende
© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden | m