Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

Business Roadmapping is een methodiek waarmee een marktgerichte innovatiestrategie wordt uitgestippeld voor de toekomst van een productgroep, productfamilie of bijvoorbeeld een businessunit. Met inbreng vanuit verschillende disciplines worden de volgende elementen in kaart gebracht:

  • trends en ontwikkelingen in de markt en toekomstige klantbehoeften (know why)

  • producten en diensten die daarop aansluiten (know what)

  • technologieën, kennis en competenties die daarvoor nodig zijn (know how)

  • de timing van activiteiten en de samenhang tussen activiteiten (know when)

Het uiteindelijke langetermijnplan wordt gevisualiseerd in een business roadmap die de mijlpalen en activiteiten weergeeft, uitgezet in de tijd. Roadmaps kennen diverse uitvoeringsvormen, maar de meeste roadmaps hebben een opbouw zoals in het volgende schematische voorbeeld is weergegeven.

Download

Het document dat je hier kunt downloaden bevat een stappenplan voor het opstellen van een business roadmap: