Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012

FMEA staat voor Failure Mode and Effect Analysis (faalwijzen- en gevolgenanalyse). Met behulp van een FMEA-analyse kun je onderzoeken op welke punten een product of proces mogelijk kan falen, wat de oorzaken hiervan zijn en wat het effect van het falen is op het product, het proces of de gebruiker. Doel van de analyse is om op voorhand ontwerp- of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen kunnen voorkomen en dus de betrouwbaarheid en veiligheid van het ontwerp verbeteren.

Downloads

Hier kun je de volgende bestanden downloaden:

Links