Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Ontwerpen
Draai om
Via het bedenken van ideeën en het genereren van concepten komen tot een voorlopig ontwerp.
Draai om
Voorlopig ontwerp
Draai om
Ontwerp dat voldoet aan alle ontwerpcriteria en aansluit op de succescriteria en de ontwerpvisie van het team en dus een oplossing is voor het gestelde probleem.
Draai om
Ideeën
Draai om
Oplossingen voor (deel)functies of -problemen, vastgelegd in snelle schetsen die slordig mogen zijn.
Draai om
Ontwerpvisie
Draai om
Speerpunten waarvan de opdrachtgever, de ontwerper of het innovatieteam vindt dat ze van belang zijn voor het innovatieproject.
Draai om
Totaaloplossingen
Draai om
Ideeën op het niveau van de hoofdfunctie van het product.
Draai om
Deeloplossingen
Draai om
Ideeën op het niveau van de deelfuncties van het product.
Draai om
Verdienmodel
Draai om
Die onderdelen van of rondom een product waarmee het geld verdiend wordt.
Draai om
Proof of principle
Draai om
Test of experiment gericht om het bepalen of de technologie of het principe wat je hebt bedacht daadwerkelijk functioneert en haalbaar is.
Draai om
Kritische functies
Draai om
Functies waarvan je verwacht dat ze moeilijker zijn op te lossen.
Draai om
Creadox
Draai om
Paradox van de creativiteit: je wilt iets nieuws, bedenkt nieuwe creatieve ideeën, maar als het erop aankomt kies je toch voor het ‘oude vertrouwde’.
Draai om
Morfologisch overzicht
Draai om
Overzicht met in de linkerkolom een opsomming van de deelfuncties en rechts een overzicht van de mogelijke oplossingen per deelfunctie.
Draai om
Concepten
Draai om
Tekeningen en beschrijvingen van het gehele product, waarbij de werking van de oplossing duidelijk wordt door de vorm en geometrie van het product en het werkingsprincipe vast te leggen.
Draai om
Oplossingscombinaties
Draai om
Combinaties van deeloplossingen die tezamen een oplossing vormen voor het gehele innovatieprobleem.
Draai om
Productlay-out
Draai om
Positionering (of configuratie) van deeloplossingen ten opzichte van elkaar.
Draai om
Module-drivers
Draai om
Redenen om functies samen te voegen, bijvoorbeeld omdat ze klantspecifiek aangepast moeten worden, dezelfde productiehandelingen vergen, tegelijkertijd onderhoud vergen of vervangen moeten worden .
Draai om
Integraal ontwerpen
Draai om
Cyclisch proces waarbij tijdens het ontwerpen rekening wordt gehouden met verschillende aspecten van het product, zoals functionaliteit, vormgeving, gebruiksgemak, duurzaamheid, levensduurkosten, produceerbaarheid, kwaliteit etc.
Draai om
Vormgeving
Draai om
Uiterlijke verschijningsvorm van het product aansluitend op de wensen van de doelgroep en het imago van de onderneming.
Draai om
Levensduurkosten
Draai om
Alle kosten die gemaakt worden tijdens de verschillende levensfasen van een product, dus investeringskosten, operationele kosten tijdens het gebruik en kosten voor het verwijderen van het product.
Draai om
Produceerbaarheid
Draai om
Gemak waarmee het product geproduceerd en geassembleerd kan worden en de materialen, productieprocessen enzovoort die daarmee samenhangen.
Draai om
Productveiligheid
Draai om
Mate waarin het product bescherming biedt voor gebruiker en omgeving.
Draai om
Productbetrouwbaarheid
Draai om
Mate waarin het product veilig en naar verwachting functioneert gedurende de gehele levensduur.
Draai om
Businesscase
Draai om
Beschrijving van de behoefte waarop wordt ingespeeld, de toegevoegde waarde van het product en het verdienmodel en waaruit blijkt of een innovatie interessant is of niet.
Draai om
Pugh conceptselectie
Draai om
Methode voor het evalueren van concepten waarbij aspecten van verschillende concepten worden gecombineerd tot een nog beter ontwerp.
Draai om
Toetsschema
Draai om
Overzicht waarin de eisen en hun grenswaarde/marge overzichtelijk zijn weergegeven en waarmee bekeken kan worden welke concepten aan de eisen voldoen.
Draai om
Referentieconcept
Draai om
Ontwerp dat als startpunt dient voor de conceptselectie volgens Pugh.
Draai om
Weegfactor
Draai om
Getal dat aangeeft hoe zwaar een bepaald succescriterium weegt ten opzichte van een ander.
Draai om
  van