Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Onderzoeken
Draai om
Verzamelen en analyseren van gegevens om een goed beeld te krijgen van het innovatieprobleem, de context en de randvoorwaarden die aan de oplossing ervan gesteld worden.
Draai om
Wetenschappelijk onderzoek
Draai om
Onderzoek dat op een verantwoorde manier uitgevoerd wordt en zuiver bedoeld is om kennis en inzicht te vergaren.
Draai om
Toegepast onderzoek
Draai om
Onderzoek dat op een verantwoorde manier uitgevoerd wordt en er opgericht is om een concreet probleem op te lossen en dus direct toe te passen.
Draai om
Onderzoeksmethode
Draai om
Beschrijving van de onderzoeksaanpak waarbij je vastlegt wat voor type onderzoek je gaat uitvoeren; welk type onderzoeksgegevens je gaat verzamelen en de manier waarop je deze gaat verzamelen.
Draai om
Probleemstelling
Draai om
Kernachtige beschrijving van het probleem, inclusief aanleiding en achtergrond van het probleem.
Draai om
Kwalitatief onderzoek
Draai om
Onderzoek zonder nauwkeurige meetresultaten maar met diepgaand inzicht in verbanden, achtergronden, oorzaken en gevolgen.
Draai om
Kwantitatief onderzoek
Draai om
Verzamelen van data en meetresultaten die statistisch verwerkt kunnen worden.
Draai om
Deskresearch
Draai om
Onderzoek dat je achter je bureau kunt doen, bijvoorbeeld het bestuderen van literatuur in de vorm van boeken en artikelen, informatie zoeken via databases op internet of informatie opvragen bij specialisten via e-mail of telefoon.
Draai om
Fieldresearch
Draai om
Onderzoek waarbij je het probleem in de echte wereld gaat bekijken, bijvoorbeeld door het observeren van een probleem, het interviewen van gebruikers of een meting doen in de praktijk.
Draai om
Onderzoeksvraag
Draai om
Datgene wat je precies te weten wilt komen om het probleem, vastgelegd in de probleemstelling, te kunnen oplossen.
Draai om
Hypothese
Draai om
Verwachting of veronderstelling waarvoor je met onderzoek het bewijs wilt leveren.
Draai om
Nulhypothese
Draai om
Tegenovergestelde van de hypothese.
Draai om
Variabelen
Draai om
Eigenschappen die kunnen variëren.
Draai om
Constanten
Draai om
Eigenschappen die niet veranderen.
Draai om
Validiteit
Draai om
Relevantie van de resultaten en conclusies.
Draai om
Steekproef
Draai om
Representatief aantal interviews of metingen, voldoende groot om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen voor de gehele populatie.
Draai om
Onderzoeksresultaten
Draai om
Gegevens die gerangschikt moeten worden of waarop statistische analyses moeten worden losgelaten voordat de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.
Draai om
Onderzoeksrapport
Draai om
Document waarin het onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode, de onderzoeksgegevens en de onderzoeksconclusies eenduidig in zijn vastgelegd.
Draai om
Onderzoekshulpmiddel
Draai om
Manier om onderzoek uit te voeren, zoals literatuur bestuderen of interviewen.
Draai om
Literatuurstudie
Draai om
Onderzoek op basis van boeken, artikelen, databases enzovoort.
Draai om
Telefoneren
Draai om
Vragen stellen aan vakspecialisten.
Draai om
Enquête
Draai om
Respondenten bevragen met behulp van een schriftelijk onderzoek.
Draai om
Interview
Draai om
Respondenten bevragen in een gesprek met voorbereide vragen.
Draai om
Focus-group-interview
Draai om
Vraaggesprek met een groep mensen.
Draai om
Een-op-eeninterview
Draai om
Vraaggesprek met één persoon, telefonisch of op een neutrale locatie.
Draai om
Contextuele interview
Draai om
Interactief gesprek met een persoon, op een locatie die relevant is voor het onderwerp van het gesprek.
Draai om
Observatie
Draai om
Bekijken van het probleem en de context en eventueel vastleggen met foto of film.
Draai om
Technologieverkenning
Draai om
In kaart brengen van nieuwe technologische mogelijkheden die mogelijk een oplossing bieden voor het probleem.
Draai om
Productanalyse
Draai om
Analyseren van de werking en faalmechanismen van een gelijksoortig product door het uit elkaar te halen of door destructief onderzoek.
Draai om
Benchmark
Draai om
Analyseren van de belangrijkste concurrerende producten ter vergelijking met het eigen product.
Draai om
Gebruiksanalyse
Draai om
Analyseren van de handelingen, gebruiksparameters en knelpunten tijdens het gebruik van een product.
Draai om
Octrooionderzoek
Draai om
Onderzoek naar octrooien om de nieuwheid van een vinding te onderzoeken, inspiratie op te doen of de concurrentie in de gaten te houden.
Draai om
Normenonderzoek
Draai om
Onderzoek naar welke normen en richtlijnen van belang zijn voor het productontwerp.
Draai om
Doelgroeponderzoek
Draai om
Onderzoeken wie de doelgroep is en wat hun kenmerken, hun ergonomische aspecten en hun behoeften zijn.
Draai om
Productergonomie
Draai om
Zo gebruiksvriendelijk mogelijk vormgeven van een product zodat de gebruiker het product veilig en comfortabel kan gebruiken en bedienen.
Draai om
Marktonderzoek
Draai om
Verzamelen van informatie over bijvoorbeeld de marktomvang voor een product of de tevredenheid van klanten met een product.
Draai om
  van