Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Samenwerken
Draai om
Samen met anderen (andere disciplines en de opdrachtgever) je inzetten om een doel te bereiken, in dit geval innovatieproblemen op te lossen.
Draai om
Monodisciplinair
Draai om
Focus op oplossingen uit één vakgebied.
Draai om
Multidiscipinair
Draai om
Combineren van inzichten uit meerdere vakgebieden.
Draai om
Interdisciplinair
Draai om
Integreren van inzichten uit meerdere vakgebieden en daardoor ontwikkelen van nieuwe kennis.
Draai om
T-shaped professional
Draai om
Persoon met specialistische kennis op het eigen vakgebied die tevens in staat is om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen.
Draai om
Multidisciplinair team
Draai om
Groep mensen met verschillende disciplines en achtergronden die zich als gelijken committeren aan de gezamenlijke uitdaging maar met individuele verantwoordelijkheid voor de eigen discipline.
Draai om
Kernteam
Draai om
Teamleden die betrokken zijn bij het gehele ontwerpproces.
Draai om
Teamrollen
Draai om
Gedrag dat we vertonen als we in een team samenwerken met anderen bij het oplossen van een probleem.
Draai om
Teamleiding
Draai om
Persoon of personen die een project aansturen en verantwoordelijk zijn voor onder meer communicatie, rapportage, besluitvorming en het bewaken van de voorgang en planning.
Draai om
Projectstart-up
Draai om
Teambijeenkomst bij de start van het project met als doel met elkaar kennis te maken en het project gezamenlijk vorm te geven.
Draai om
Kick-off
Draai om
Workshop of bijeenkomst met alle betrokkenen bij een project om aandacht en commitment voor het project te vragen en daarmee de betrokkenheid bij het project en de latere resultaten ervan te vergroten.
Draai om
Teamcontract
Draai om
Document waarmee leden van een team hun commitment aan het project uitspreken en waarin afspraken zijn vastgelegd.
Draai om
Teamontwikkeling
Draai om
Fasen die een team volgens het model van Tuckman doorloopt presteren: forming, storming, norming, performing en adjourning.
Draai om
Teambuilding
Draai om
Speciale activiteiten die ondernomen worden om het functioneren van een team te verbeteren.
Draai om
Interne opdrachtgever
Draai om
Leidinggevende, productmanager of bijvoorbeeld productieleider die als opdrachtgever fungeert voor een project dat binnen de eigen organisatie is geïnitieerd en wordt uitgevoerd.
Draai om
Externe opdrachtgever
Draai om
Opdrachtgever van buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld een ondernemer, een uitvinder of een ontwikkel- of marketingafdeling van een bedrijf dat producten produceert of op de markt brengt.
Draai om
Stuurgroep
Draai om
Groep mensen bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen of organisaties die verantwoordelijk is om richting te geven aan het project en daar waar nodig besluiten te nemen.
Draai om
Open innovatie
Draai om
Gebruiken van zowel interne als externe kennisbronnen voor het ontwikkelen en op de markt brengen van innovaties, maar ook het buiten de organisatie tot ontwikkeling laten komen van kennis die door het bedrijf zelf niet gebruikt wordt.
Draai om
Spin-in
Draai om
Binnenhalen van kennis in de onderneming door het nemen van licenties op octrooien van anderen of door overname van kleine innovatieve bedrijven.
Draai om
Spin-off
Draai om
Zelfstandig bedrijf dat is ontstaan vanuit kennis van een groter bedrijf of op basis van onderzoek bij een universiteit.
Draai om
Alliantie
Draai om
Langdurig samenwerkingsverband tussen twee of meer organisaties om een innovatie te realiseren en op de markt te brengen.
Draai om
Cocreatie
Draai om
Innoveren en ontwikkelen samen met de (eind)gebruiker.
Draai om
Lead user
Draai om
Gebruiker of klant die voorloopt op gemiddelde gebruikers en meehelpt met het zoeken naar nieuwe oplossingen.
Draai om
Launching customer
Draai om
De eerste klant die een nieuw product in gebruik neemt en die mede bereid is om bijvoorbeeld als referent op een demonstratielocatie op te treden als hulpmiddel om potentiële klanten te overtuigen.
Draai om
Crowdsourcing
Draai om
Gebruikmaken van een grote groep (anonieme) individuen die bereid is om mee te denken tijdens de ontwikkeling.
Draai om
Crowdsurfing
Draai om
Volgen van discussies op internet op zoek naar reacties op (de producten en diensten van) het bedrijf met als doel deze te gebruiken als input voor het innovatieproces.
Draai om
  van