Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Briefing
Draai om
Beknopte opdrachtomschrijving op papier of een mondelinge toelichting waarmee de opdrachtgever de opdracht aan het team overdraagt.
Draai om
Kennismakingsgesprek
Draai om
Gesprek waarin het team kennismaakt met de opdrachtgever en de (achtergrond van de) opdracht.
Draai om
Probleemverkenning
Draai om
Proces waarin je een globaal beeld vormt van het probleem en de context waarin het zich voordoet.
Draai om
Oplossingsruimte
Draai om
Grenzen waarbinnen de oplossing voor een probleem gezocht moet worden.
Draai om
Systeemniveau
Draai om
Niveau waarop de innovatievraag wordt ingestoken.
Draai om
Ontwerpvisie
Draai om
Speerpunten waarvan de opdrachtgever, de ontwerper of het innovatieteam vindt dat ze van belang zijn voor het innovatieproject.
Draai om
Ecodesignstrategieën
Draai om
Hulpmiddel om te bepalen wat een passende duurzaamheidsstrategie is.
Draai om
Probleemstelling
Draai om
Kernachtige beschrijving van het probleem, inclusief aanleiding en achtergrond van het probleem.
Draai om
Klantwensen
Draai om
Criteria die de eigenschappen van het product of dienst beschrijven die de klant belangrijk vindt.
Draai om
Gebruikersgroepen
Draai om
Groepen personen die betrokken zijn bij de aankoop en het gebruik van één product.
Draai om
Doelgroepen
Draai om
Groepen klanten waarbij iedere groep andere wensen heeft of een bepaalde functionaliteit meer of minder belangrijk vindt.
Draai om
Latente behoeften
Draai om
Behoeften die de klant niet zelf verwoordt, maar die wel degelijk aanwezig zijn.
Draai om
Kano-model
Draai om
Model dat onderscheid maakt in drie typen producteigenschappen (basiseigenschappen, prestatie-eigenschappen en aantrekkelijke eigenschappen) en helpt om latente behoeften te identificeren.
Draai om
Projectdoelstelling
Draai om
Beoogd eindresultaat van het project in overeenstemming met de opdracht, de probleemstelling en de gezamenlijk ontwerpvisie.
Draai om
Projectplan
Draai om
Document waarin de aanpak van het project is vastgelegd, met onder meer de doelstelling, fasering, activiteiten, resultaten, projectorganisatie, planning en budgettering.
Draai om
Tussenresultaten
Draai om
Belangrijke mijlpalen op basis waarvan de opdrachtgever een besluit neemt over de voortgang van het project .
Draai om
Go/no-go-beslissing
Draai om
Voortgangsbesluit aan het eind van een fase.
Draai om
Werkpakket
Draai om
Aantal samenhangende activiteiten en acties die een deelresultaat van de fase oplevert.
Draai om
Projectplanning
Draai om
Uiteenzetting van activiteiten in de tijd en van de relaties tussen activiteiten.
Draai om
Gantt chart
Draai om
Grafische weergave van een planning in de vorm van een strokenplanning.
Draai om
Kritieke pad
Draai om
De activiteiten die bepalend zijn voor de totale doorlooptijd van het project.
Draai om
Interne risico’s
Draai om
Projectrisico’s die met de projectuitvoering en het projectteam te maken hebben.
Draai om
Externe risico’s
Draai om
Projectrisico’s waarop het team geen invloed kan uitoefenen.
Draai om
Projectorganisatie
Draai om
Verdeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen het projectteam en wijze van communiceren in het team en met de opdrachtgever.
Draai om
Projectleider
Draai om
Persoon die het team inhoudelijk aanstuurt en eindverantwoordelijk is voor de uitvoering en het resultaat van het project.
Draai om
  van