Noordhoff Uitgevers

Ontwerpen van technische innovaties - 1e druk 2012


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
Productinnovatie
Draai om
Innoveren van tastbare concrete producten, productsystemen of product-dienstcombinaties.
Draai om
Productlevenscyclus
Draai om
Levensfasen die een product doorloopt nadat het ontwikkeld is: introductie, groei, volwassenheid en neergang.
Draai om
Technologie
Draai om
Geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en het realiseren van de functionaliteit van het product.
Draai om
Technologielevenscyclus
Draai om
Levensfasen die een technologie doorloopt, afgebeeld als een S-curve.
Draai om
Innoveren
Draai om
Proces om te komen tot een innovatie.
Draai om
Ontwerper
Draai om
Persoon die deel uitmaakt van het ontwerpteam en een actieve rol speelt in het ontwerpproces.
Draai om
Innovatieproces
Draai om
Proces van het bedenken van diverse ideeën voor innovatie tot en met de introductie van een innovatie in de markt of in het bedrijf.
Draai om
Iteratie
Draai om
Herhalen van een stap of fase in het ontwerpproces totdat het gewenste resultaat is bereikt.
Draai om
PIT-stop
Draai om
Teambespreking aan het eind van iedere fase voor het evalueren van de voortgang van het project (Project), de voortgang van het ontwerp (Innovatie) en de samenwerking (Team) en voor het nemen van beslissingen over het vervolg van het project.
Draai om
Oriëntatiefase
Draai om
Eerste fase waarin je kennismaakt met het team en de opdrachtgever en de opdracht en het innovatieprobleem verkent om tot een projectaanpak te komen.
Draai om
Analysefase
Draai om
Fase waarin je analyseert wat het probleem is en in welke context het zich voordoet en waarin je mogelijke oplossingsrichtingen verkent om te komen tot een gedetailleerde probleemstelling en voorlopige ontwerpcriteria.
Draai om
Ontwerpfase
Draai om
Fase waarin je ideeën en concepten bedenkt en evalueert om te komen tot een voorlopig ontwerp en definitieve ontwerpcriteria.
Draai om
Detailleringfase
Draai om
Fase waarin je een voorlopig ontwerp en prototype maakt en evalueert om te komen tot een definitief ontwerp en specificaties.
Draai om
Realisatiefase
Draai om
Fase waarin je de opdrachtgever ondersteunt bij het voorbereiden van de productie en de introductie van de innovatie op de markt.
Draai om
Projectplan
Draai om
Document waarin de projectaanpak is vastgelegd.
Draai om
Projectplanning
Draai om
Uiteenzetting van de activiteiten uit het projectplan in de tijd en van de relaties tussen activiteiten.
Draai om
Programma van Eisen (PvE)
Draai om
Document met klantwensen, ontwerpcriteria en specificaties dat als leidraad dient voor het oplossen van het innovatieprobleem.
Draai om
Klantwensen
Draai om
Criteria die de eigenschappen van het product of dienst beschrijven die de klant belangrijk vindt.
Draai om
Klant
Draai om
(Eind)gebruiker van het product of de oplossing.
Draai om
Ontwerpcriteria
Draai om
Hulpmiddelen om te toetsen of voorgestelde concepten daadwerkelijk oplossingen zijn voor het probleem.
Draai om
Eisen
Draai om
Voorwaardelijke ontwerpcriteria; de ontwerpcriteria waaraan het ontwerp moet voldoen.
Draai om
Succescriteria
Draai om
Onderscheidende ontwerpcriteria; hoe meer een ontwerp aan deze ontwerpcriteria voldoet hoe beter.
Draai om
Specificaties
Draai om
Precieze afspraken over de geometrie en/of het materiaal van het product waarmee het ontwerp wordt vastgelegd ten behoeve van engineering, productie of uitbesteding.
Draai om
Quality Function Deployment (QFD)
Draai om
Tool voor het vertalen van de klantwensen naar ontwerpcriteria en uiteindelijk naar specificaties voor het ontwerp en eventueel de productie.
Draai om
Samenwerken
Draai om
Samen met anderen (andere disciplines en de opdrachtgever) je inzetten om een doel te bereiken, in dit geval innovatieproblemen op te lossen.
Draai om
Onderzoeken
Draai om
Verzamelen en analyseren van gegevens om een goed beeld te krijgen van het innovatieprobleem, de context en de randvoorwaarden die aan de oplossing ervan gesteld worden.
Draai om
Creatief denken
Draai om
Processen, technieken, vaardigheden en attitudes om te komen tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen voor een probleem.
Draai om
Experimenteren
Draai om
Maken van virtuele en fysieke modellen en het testen en evalueren ervan om te onderzoeken of de oplossing functioneert zoals beoogd.
Draai om
Tool
Draai om
Hulpmiddel dat je ondersteunt tijdens het ontwerpproces om tot betere resultaten te komen.
Draai om
  van