Noordhoff Uitgevers

ICT voor de klas - 1e druk 2011


Kies oefenmethode

Toon begrippen
Toon definities


Begin
ActivBoard
Draai om
Merk digibord van het bedrijf Promethean.
Draai om
ActivInspire
Draai om
Softwareprogramma dat hoort bij het ActivBoard.
Draai om
Asynchroon communiceren
Draai om
Communicatie waarbij het even duurt voordat er antwoorden komen op de vragen, bijvoorbeeld via e-mail.
Draai om
Auteursrecht
Draai om
Teksten, muziek of beelden zijn eigendom van degene die het gemaakt heeft. Je mag er niet zo maar mee mag doen wat je wilt. Auteursrecht blijft geldig op een werk tot zeventig jaar na de dood van de auteur.
Draai om
Cloudcomputing
Draai om
Je software staat niet meer op je eigen computer maar is te vinden op internet.
Draai om
Cognitieve multimediatheorie
Draai om
Theorie van Mayer die uitgaat van principes van dual-code (dual-channel learning) en sensory modalities view. Hersenen krijgen informatie op auditieve en visuele manier. Dit versterkt elkaar. Je gebruikt meerdere zintuigen tegelijkertijd bij het ontvangen van de informatie.
Draai om
Cognitivisme
Draai om
Het opbouwen van cognitieve schema's in je hersenen om de wereld om je heen te begrijpen (Piaget). De cultuur waarin je opgroeit is van invloed op de cognitieve ontwikkeling (Vygotski).
Draai om
Connectivisme
Draai om
Bij het leren moeten we gebruikmaken van netwerken. Siemens maakt hierbij onderscheid in harde en zachte kennis (kennis die zich snel ontwikkelt). We kunnen niet in ons eentje alle kennis bijhouden. We moeten hierbij gebruikmaken van netwerken om samen te werken. Het is daarom belangrijk dat je een persoonlijk leernetwerk opstelt.
Draai om
Constructionisme
Draai om
Constructionisme gaat ervan uit dat leren het meest effectief is als lerenden actief aan de slag gaan met het maken van dingen in de echte wereld. Seymour Papert is hier pleitbezorger van.
Draai om
Constructivisme
Draai om
We construeren onze eigen werkelijkheid door te reflecteren op onze ervaringen. Dit doen we in samenwerking met anderen (sociaalconstructivisme).
Draai om
Computer
Draai om
Letterlijk een rekenmachine. Nu algemene term voor apparaten die worden bestuurd door chips.
Draai om
Computergeheugen
Draai om
Hoeveelheid data die op een computer kan worden opgeslagen. Wordt gemeten in GigaByte en TeraByte.
Draai om
Creative Commons
Draai om
Vorm van auteursrecht waarbij de maker van het werk onder bepaalde voorwaarden vrijgeeft.
Draai om
Digibord
Draai om
Een interactief bord dat is aangesloten op de computer.
Draai om
Digitaal leermateriaal
Draai om
Verzamelterm voor leermiddelen die op een digitale manier worden aangeboden.
Draai om
Digitaal pesten
Draai om
Pesten via internet, e-mail of mobiele telefoon.
Draai om
Digitaal portfolio
Draai om
Een digitale verzameling van werk dat door een leerling is aangelegd om te laten zien hoe hij zich heeft ontwikkeld.
Draai om
Digitale taxonomie van Bloom
Draai om
ICT-mogelijkheden voor de bijgestelde taxonomie van Bloom: herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren, creëren.
Draai om
Digital natives
Draai om
Benaming van de generatie die is opgegroeid met de computer en de digitale wereld. Term bedacht door Marc Prensky. Het is een generatie die is opgegroeid met games. School moet leerlingen proberen te boeien door in te spelen op hun (digitale) belevingswereld.
Draai om
Educatieve software
Draai om
Software die het leerproces van leerlingen ondersteunt, eventueel in kaart brengt en verder helpt.
Draai om
Elektronische Leeromgeving
Draai om
De technische voorzieningen die de interactie faciliteren tussen: het proces van het leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van dat leren.
Draai om
Feedreader
Draai om
Website of softwareprogramma waarmee je berichten kunt lezen die je via RSS ontvangt.
Draai om
Formeel Leren
Draai om
Lessen en cursussen waarbij je een diploma kunt halen. Volgt structuur van een vaste kennisbasis zoals die door experts is bedacht.
Draai om
Game
Draai om
Competitieve, gesitueerde, interactieve (leer)omgevingen gebaseerd op een set van regels en/of een onderliggend model, waarin, met inachtneming van een aantal beperkingen, onder onzekere omstandigheden, een uitdagend doel nagestreefd wordt.
Draai om
Generatie Einstein
Draai om
Benaming van de generatie geboren na 1988. Term bedacht door Boschma en Groen. Belangrijkste kenmerk is dat deze generatie samenwerkt om complexe problemen op te lossen.
Draai om
GigaByte
Draai om
Een miljoen byte. Staat ongeveer gelijk aan een gecomprimeerde film van twee uur op televisiekwaliteit.
Draai om
Google Earth
Draai om
3D-globe van het bedrijf Google.
Draai om
Grooming
Draai om
Jongeren die benaderd worden door volwassenen met de bedoeling om te komen tot seksueel contact.
Draai om
Hoax
Draai om
Nepbericht dat zich voordoet als een echt bericht.
Draai om
Homo Zappiens
Draai om
Benaming voor de generatie die is opgegroeid in een tijdperk waarin ze controle hebben over informatie- en communicatiestromen. Term bedacht door Wim Veen. Vaardigheden waarin ze goed zijn: iconische vaardigheden, omgaan met grote hoeveelheden informatie, multitasken en zappen.
Draai om
Hoogbegaafden
Draai om
Personen met een groot intellectueel vermogen, creatief denkvermogen en taakgerichtheid en volharding.
Draai om
Hype cycle Gartner
Draai om
Een nieuw product doorloopt een hype cycle. De verwachtingen zijn eerst hooggespannen (het lost alles op) en vallen daarna (en daardoor) tegen. Tot slot leren mensen hoe ze het product echt kunnen gebruiken.
Draai om
ICT-beleidsplan
Draai om
Plan om systematisch aandacht te besteden aan de plek van ICT in het onderwijs.
Draai om
ICT-coördinator
Draai om
Persoon op school die ICT-gerelateerde zaken regelt: planner, budgetteerder, technisch ondersteuner, pedagogisch-didactisch ondersteuner.
Draai om
Informatievaardigheden
Draai om
In staat zijn om te vinden wat je nodig hebt, te controleren of de gevonden informatie klopt en deze informatie ook weer te verwerken.
Draai om
Informeel leren
Draai om
Leren tijdens conferenties, workshops en leren van collega's. Is niet van tevoren geprogrammeerd en gestructureerd.
Draai om
Innovatietheorie Rogers
Draai om
Een nieuw product wordt niet direct door iedereen gebruikt maar verspreid zich eerst langzaam en dan steeds sneller onder de bevolking.
Draai om
Internet
Draai om
Netwerk van computernetwerken die gebruikmaken van het Internetprotocol.
Draai om
Leerlingvolgsysteem
Draai om
Een systeem dat toelaat om de 'schoolse' ontwikkeling van alle kinderen regelmatig gedurende hun hele schoolloopbaan in kaart te brengen aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten aangevuld met 'zachte' gegevens zoals een oudergesprek of een verslag van de IB'er.
Draai om
Leerstijlen
Draai om
Voorkeur om te leren. Kolb maakt onderscheid in doeners, dromers, denkers en beslissers. Vermunt in: reproductiegerichte leerstijl, betekenisgerichte leerstijl, toepassingsgerichte leerstijl en de ongerichte leerstijl.
Draai om
Long Tail
Draai om
Term uit de economie die aangeeft dat online winkels in staat zijn om voor kleine doelgroepen producten aan te bieden.
Draai om
Media
Draai om
Verzamelterm voor alle analoge en digitale informatie en communicatiemogelijkheden.
Draai om
Mediaproducties
Draai om
Opdrachten die je leerlingen kunt geven om hen mediawijs te maken.
Draai om
Mediawijsheid
Draai om
Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.
Draai om
Meervoudige intelligenties
Draai om
Howard Gardner geeft aan dat er niet één algemene intelligentie is maar dat er verschillende zijn: taalkundige, logisch-wiskundige, ruimtelijke, kinesthetisch, muzikale, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en naturalistische.
Draai om
Mindmap
Draai om
Een geordende structuur van begrippen die op een visuele manier met elkaar zijn verbonden.
Draai om
Mobiel internet
Draai om
Internetverbinding die je onderweg kunt gebruiken. Maakt geen gebruik van kabel maar WiFi, GPRS of andere mobiele verbinding.
Draai om
Mobile learning
Draai om
Gebruikmaken van apparatuur waarbij je niet meer gebonden bent aan één plek om te leren.
Draai om
Mondialisering
Draai om
Economische samenwerking op wereldschaal.
Draai om
Multimedia
Draai om
Is combinatie van verschillende media, zoals: tekst, visueel, audio, lineaire animaties, lineaire video en intelligentie (applet, scripts en expertsystemen). Met multimedia in dit boek bedoelen we (in navolging van Min) combinatie van multimedia, hypermedia (gebruikmaken van hyperlinks) en webmedia (dat wat op internet is te vinden).
Draai om
Multitouch tafel
Draai om
Interactieve tafel waar je met verschillende leerlingen tegelijkertijd aan kunt werken.
Draai om
Net-generatie
Draai om
Benaming van de generatie die is geboren tussen 1977 en 1997. Term is bedacht door Don Tapscott die voor deze generatie acht begrippen formuleert: vrijheid, personalisatie, onderzoek, integriteit, samenwerking, plezier, snelheid en innovatie.
Draai om
Netwerkmaatschappij
Draai om
Mondiale samenwerking is mogelijk door gebruik te maken van het relatief goedkope netwerk internet. Hierdoor hoeven bedrijven niet meer op één plek gevestigd te zijn maar kan men vanuit verschillende plekken samenwerken.
Draai om
Nieuwe leren
Draai om
Term bedacht door Simons en Lodewijks die handvatten geeft aan sociaalconstructivisme.
Draai om
Notebook
Draai om
Software die hoort bij het SMARTboard.
Draai om
Oversharing
Draai om
Te veel persoonlijke informatie zetten op internet.
Draai om
Phising
Draai om
De term voor het gebruik van nepwebsites om mensen persoonlijke gegevens afhandig te maken.
Draai om
Publiek Domein
Draai om
Vorm van auteursrecht waarbij de maker van het werk, het werk geheel vrijgeeft.
Draai om
RSS
Draai om
Afkorting en staat voor Really Simple Syndication. Vrij vertaald betekent dit dat je je kunt abonneren met behulp van een feedreader op nieuwe berichten die op internet verschijnen.
Draai om
Scammers
Draai om
Oplichters die onder meer via mail mensen proberen op te lichten.
Draai om
Simulaties
Draai om
Nabootsing van de werkelijkheid. Is gebaseerd op een model met regels. Leerlingen kunnen interactief met simulatie aan de slag.
Draai om
SMARTboard
Draai om
Merk digibord van het bedrijf SMART.
Draai om
Social bookmarking
Draai om
Het online delen van favorieten met anderen.
Draai om
Sociale netwerksite
Draai om
Platform dat gericht is op het bouwen en onderhouden van sociale netwerken en relaties tussen mensen die dezelfde interesses en ideeën hebben.
Draai om
Spam
Draai om
Berichten die je krijgt waar je niet om gevraagd hebt.
Draai om
Stemkastjes
Draai om
Hulpmiddel om te zorgen voor meer interactie tussen leraar en leerling door onder meer het stellen van vragen en activeren van voorkennis.
Draai om
TeraByte
Draai om
Een miljard byte. Staat ongeveer gelijk aan alle tekst in een universiteitsbibliotheek.
Draai om
TPACK-model
Draai om
Staat voor Technology, Pedagogical Content Knowledge. Technologie heeft invloed op de didactiek.
Draai om
Unconference
Draai om
Een bijeenkomst waarop een groot deel van de mensen die er komen ook zelf een presentatie geven.
Draai om
Virtuele wereld
Draai om
Deze kenmerkt zich door sociale interactie tussen de deelnemers, het aannemen van een virtuele identiteit, het vormgeven van de avatar, het inrichten en vormgeven van een eigen kamer, het verdienen van virtueel geld en het spelen van spelletjes in de virtuele wereld.
Draai om
Virus
Draai om
Is een computerprogramma (malware) dat zich op je computer nestelt en gegevens kan wissen of verspreiden.
Draai om
Web 2.0
Draai om
Nieuwe generatie internet waarin gebruikers samenwerken en (persoonlijke) informatie met elkaar delen.
Draai om
Web 3.0
Draai om
Volgende stap in internetontwikkeling. Alle informatie op internet is op een technische manier gelabeld en zo duidelijk herkenbaar en vindbaar.
Draai om
Web 4.0
Draai om
Volgende stap in internetontwikkeling. Door het combineren van informatie kan het web inspelen op je behoeften.
Draai om
Webquest
Draai om
Een webquest (of webkwestie in het Nederlands) is een onderzoeksopdracht voor leerlingen waarbij ze gebruikmaken van verschillende soorten internetbronnen.
Draai om
Webwandeling
Draai om
Een opdracht waarbij leerlingen zelfstandig vragen beantwoorden over een bepaald thema met behulp van internetbronnen.
Draai om
Wiki
Draai om
Soort website waar verschillende mensen gemakkelijk een bijdrage aan kunnen leveren.
Draai om
Wikinomics
Draai om
Term die aangeeft dat bedrijven in de economie steeds meer samenwerken. Is samentrekking van de woorden wiki en economic.
Draai om
  van