Innovatie & succes
D - H
Deviant
Deviant is afgeleid van Latijnse woord 'deviato'. Letterlijk betekent dit 'van de weg'. Deviant is dus afwijkend van de norm. Vandaar de uitspraak dat iets 'afwijkt van de standaarddeviatie'. In het Engels wordt een persoon met afwijkend gedrag een deviant genoemd. Een deviant is een non-conformist. Iemand die anders denkt, een vrijdenker oftewel dwarsligger. En je weet het: zonder dwarsliggers geen spoorweg.
Dilemma
Dilemma, dilemma, wat een moeilijke keuze. Wat een (brand)netelig vraagstuk. Bij een dilemma moet er worden gekozen uit diverse alternatieven. Het kiezen is moeilijk omdat er bijvoorbeeld gekozen moet worden uit alleen maar onaangename kwaden. Geen keuze is ook een keuze, maar dat is vaak de meest slechte.
Disruptie
Disruptie is een medische term voor uiteenrukking of uiteenscheuring. Disruptie staat ook voor ontwrichting of verwoesting. Disruptie in een bedrijfstak zet de hele bedrijfstak op zijn kop. De komst van digitale fotografi e kan gerust een disruptieve ontwikkeling genoemd worden. De markt voor fotorolletjes is eraan ten onder gegaan.
Fenotype
Fenotype betekent letterlijk verschijningsvorm en is afgeleid van het Griekse 'phainein'. Het fenotype is het totaal van kenmerken van een organisme. Het is de 'optelsom' van de genetische aanleg en de invloed van de omgeving op die aanleg. Dus, de optelsom van 'aangeboren' en 'aangeleerd'. Waarschijnlijk is een dergelijke optelsom ook van toepassing op ondernemingen.
Gestalt
Gestalt is een Duits woord en staat voor 'gehele vorm' of 'totaalbeeld'. De gedachte is dat je pas ziet dat 'iets' bepaalde kwaliteiten heeft zodra je de afzonderlijke delen als totaal en samenhangend gaat beoordelen. Dit wordt duidelijk bij het getoonde fi guurtje. Gestalt vindt zijn oorsprong in de psychologie. Gestaltpsychologen gaan ervan uit dat alles wat een mens beleeft in meer of mindere mate als eenheid moet worden beschouwd.
Holisme
Holisme is afgeleid van het Griekse woord 'holon'. Holon betekent: het geheel. Holisme is de leer, de theorie, het idee dat het geheel meer is dan de som van de delen. Anders gezegd: de kenmerken van een geheel (ook wel systeem) kunnen niet worden verklaard door de optelsom van alleen de delen. Immers, een geheel ontleent kenmerken aan de delen, maar ook aan de samenhang of ordening van die delen en hun onderlinge interactie.
Hybris
Hybris, in het Oud-Grieks 'hubris', betekent: overdreven trots, overdreven zelfverzekerd, grootheidswaanzin, overmoed en hoogmoed. Succesvolle ondernemingen hebben een zelfvertrouwen dat lijkt te grenzen aan hybris. Met de nadruk op 'lijkt'. Zouden de ondernemingen echt hybris zijn dan zouden ze niet succesvol blijven. Denk maar aan het tegeltje met de tekst: 'hoogmoed komt voor de val'.
© 2013 Noordhoff Uitgevers | 6.3.2 | Voorwaarden